Semalt: Heritrix we Python ulanyp web sahypalaryndan maglumatlary nädip çykarmaly

Web maglumatlary çykarmak, web maglumatlary çykarmak diýlip hem atlandyrylýar, web sahypalaryndan ýarym gurluşly maglumatlary almak we almak we Microsoft Excel ýa-da CouchDB-de saklamak üçin awtomatiki prosesdir. Soňky döwürde web maglumatlary almagyň etiki tarapy bilen baglanyşykly köp sorag ýüze çykdy.

Sahypa eýeleri, elektron söwda web sahypalaryny gyrmak şertlerini we syýasatlaryny öz içine alýan faýl robots.txt ulanyp goraýarlar. Dogry web gyryş guralyny ulanmak, web sahypasynyň eýeleri bilen gowy gatnaşyk saklamagyňyzy üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, müňlerçe haýyş bilen gözegçiliksiz web sahypasynyň serwerleri serwerleriň aşa köp ýüklenmegine sebäp bolup biler we şonuň üçin olary ýykyp biler.

Heritrix bilen faýllary arhiwlemek

Heritrix, web arhiwlemek maksady bilen işlenip düzülen ýokary hilli web gözlegçisidir. “Heritrix” web gyryjylara faýllary we maglumatlary internetden göçürip almaga we arhiwlemäge mümkinçilik berýär. Arhiwlenen tekst soňrak web gözlemek üçin ulanylyp bilner.

Web sahypasynyň serwerlerine köp haýyş etmek, elektron söwda web sahypasynyň eýeleri üçin köp kynçylyk döredýär. Käbir web gyryjylar robots.txt faýlyny äsgermezlik edýärler we sahypanyň çäklendirilen böleklerini döwmäge dowam edýärler. Bu, web sahypasynyň şertleriniň we syýasatlarynyň bozulmagyna, kazyýet işine alyp barýan ssenariýa. Üçin

Python ulanyp, web sahypasyndan maglumatlary nädip çykarmaly?

Python, webde peýdaly maglumatlary almak üçin ulanylýan dinamiki, obýekte gönükdirilen programmirleme dilidir. Python we Java ikisi hem uzak wagtlap görkezilen görkezmäniň ýerine ýokary hilli kod modullaryny ulanýarlar, amaly programma dilleri üçin standart faktor. Web gözleginde, Python Python ýol faýlynda görkezilen kod modulyna degişlidir.

Python täsirli netijeleri bermek üçin owadan çorba ýaly kitaphanalar bilen işleýär. Täze başlanlar üçin owadan çorba, HTML we XML resminamalaryny derňemek üçin ulanylýan Python kitaphanasydyr. Python programmirleme dili Mac OS we Windows bilen gabat gelýär.

Recentlyaňy-ýakynda web ussatlary ýerli faýlda mazmuny göçürip almak we ýatda saklamak üçin Heritrix gözlegçisini ulanmagy, soň bolsa mazmuny gyrmak üçin Python-dan peýdalanmagy teklip edýärler. Olaryň teklibiniň esasy maksady, web serwerine millionlarça haýyş bilen ýüz tutmak, web sahypasynyň işine howp salmak.

“Scrapy” we “Python” -yň kombinasiýasy web gözlemek taslamalary üçin ýokary maslahat berilýär. Scrapy, Python tarapyndan ýazylan web gözlemek we saýtlardan peýdaly maglumatlary gözlemek we çykarmak üçin ulanylýan web döwmek çarçuwasydyr. Web döwmek jezalaryndan gaça durmak üçin, web sahypasynyň robots.txt faýlyny gözden geçirmäge rugsat berilýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.

mass gmail